Vedtægter for Kristrup tennis- og pickleballklub (KTP)

§1

Navn
Klubbens navn er Kristrup tennis- og pickleballklub (KTP), og dens hjemsted er Randers Kommune.

§2
Stiftelse
Klubben bygger på tennisafdelingens stiftelsesdato fra den 29.05.1952.
I 2022 ændredes klubben fra en tennis- og badmintonklub til en tennis- og pickleballklub, grundet klubbens tilbud.

§3
Formål
Klubbens formål er at skabe mulighed for at dyrke tennis og pickleball for medlemmer, og dermed skabe et bredt motionstilbud i disse sportsgrene, under sociale forme, for alle aldersgrupper.

§4
Medlemskab
Alle interesserede kan optages som medlem af klubben.

§5
Kontingent
Kontingent for medlemskab løber samt opkræves helårlig, enten pr. 1 april eller 1. august, således denne følger sæsonen for den primære idrætsgren tilmeldingen sker for. 

Såfremt kontingentet ikke er betalt hhv. 1. september og 1. maj fortabes medlemskabet. Kontingentets størrelse fastsættes ved generalforsamlingerne.

§6
Udmeldelse
Udmeldelse kan og skal ske med 1 måneds varsel og indgives til træner eller bestyrelse, og forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag udmeldelsen har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan af bestyrelsen ekskluderes med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben før vedkommende har betalt sin gæld i klubben. Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid – og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.

§7
Regnskabsåret
Regnskabsåret for klubben går fra 1/10 – 30/09.

§8
Foreningens organisatoriske opbygning

8.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober og skal varsles ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem mindst en uge i forvejen. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for afholdelse.

På generalforsamlingen er dagsorden som følger:

a) Valg af dirigent
b) Formanden aflægger beretning
c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Eventuelle udvalgsformænd aflægger beretning
f) Behandling af indkomne forslag
g) Valg af:

  1. Formand – vælges på ulige år
  2. Kasserer – vælges på lige år
  3. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
  4. 1 suppleant til bestyrelsen
  5. 1 revisor
  6. Eventuelle udvalg
    • Iht. §11 – fastsættelse af arvtager ved ophør.
    • Evt

8.2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte, stemmeberettigede antal medlemmer. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer til fordel for en lovændring.

8.3
Forslag til lovændringer, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.

Lovændringer vedtaget og besluttet under §8.1 f er gældende på resten af generalforsamlingen.

8.4
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det eller når 20% af klubbens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel, og skal være ledsaget af en dagsorden.

§9
Bestyrelse
Valgbarhed til bestyrelse har medlemmer, der er fyldt 18 år. Bestyrelsen sørger for, at der foreligger referat efter alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Det er revisorernes pligt at kontrollere, at dette er tilfældet.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og afgør selv alle spørgsmål, der ikke bør forelægges generalforsamlingen. Dog skal bestyrelsen altid forelægge et forbrug på over 20% af klubbens formue, her tænkes dog kun på engangsinvesteringer og ikke på løbende udgifter såsom halleje.

9.1
Det tilstræbes at bestyrelsen består af repræsentanter fra begge sportsgrene, til gavn for begge grenes interesse.

§10
Tegningsret
Afdelingerne tegnes af formand og kasserer i forening.

§11
Opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling og med et flertal på 75% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue RGI.

Midlerne skal dog henstå i 3 år til fordel for eventuel genoptagelse af en klub, der benytter samme vedtægter som den opløste klub i minimum 2 år. Midlerne, love og protokoller deponeres i klubbens bankboks.

På bestyrelsens vegne